Begrotingsraad

Vincent EIx03OnWkAEWlNN.jpgvrijdag 08 november 2019 21:48

Voorzitter, collega’s,
Zo’n 400 jaar geleden verkeerde Nederland op de rand van burgeroorlog. Die vond haar oorsprong in een theologisch conflict: Heeft de mens een vrije wil, of verkiest God? Dit theologische conflict leidde tot grote tegenstellingen en kloven in de kerk, de samenleving en de politiek. Prins Maurits had zich in het kamp van de contraremonstranten (de preciezen) geschaard, terwijl Johan van Oldenbarnevelt zich in het kamp van de remonstranten (de rekkelijken) bevond. Op 8 mei 1619 deed de kerkvergadering van Dordrecht uitspraak: de preciezen, de contraremonstranten hadden gelijk. De rekkelijken werden de deur gewezen. En de politieke gevolgen waren groot, aan het einde van de week werd Van Oldenbarnevelt onthoofd.

Heeft dat nog wat te maken met Oudewater voorzitter? Een korte anekdote voorzitter. 2 jaar daarvoor. 3 mei 1617. Het regende en de lijndraaiers deden hun werk in de zaal waar we nu in vergaderden. Ondertussen vergaderde de het overwegend remonstrantse stadbestuur over het ontslaan van de contra-remonstrantse dominee. De gemoederen liepen op, zodat de lijndraaiers, die de contra-remonstrantse zaak waren toegedaan, de vergadering binnen vielen. Zij eisten dat er niets tegen de predikant ondernomen zou worden. De burgemeester zegde dat verbijsterd toe en kondigde dat, onder dwang van de lijndraaiers, af vanaf het bordes.
Het punt is duidelijk voorzitter. Zowel in de 17e eeuw als in de 21e eeuw lopen diepe kloven door de Oudewaterse gemeenschap. De fronten liggen wel ergens anders. Ik wil met u stil staan bij een aantal kloven.

Woningbouw
Allereerst vz, de kloof tussen woningzoekende en woningbezitter. Oudewater kent vele tientallen, zo niet honderden woningzoekenden. Starters die samen willen beginnen, gezinnen die een extra slaapkamer nodig hebben, ouderen die gelijkvloers willen wonen. De markt in Oudewater en de randstad is echter oververhit of zelfs drooggekookt. Vanochtend heb ik funda nog even nagekeken. Er worden 22 woningen aangeboden. Daarvan is meer dan de helft onder bod of onder voorbehoud te koop. Er staan 8 huizen en 1 kavel te koop.  Nieuwe, passende woningen zijn heel hard nodig. In het afgelopen jaar heeft het college inzet getoond. Het beeldkwaliteitsplan van Oranje Bolwerk, het stedenbouwkundig ontwerp Schuylenburgt, het uitplaatsen van het zwembad, het vlot trekken van de situatie rond St.Jansstraat. Toch heeft dit nog niet geresulteerd in extra woningen. En de totale bouwcapaciteit is een druppel op een gloeiende plaat. Er is een grote opgave te vervullen. Het college moet blijvend tempo maken en inzet tonen, om samen met de maatschappelijke partners de woningcrisis vlot te trekken.

Een belangrijk moment zal januari 2020 zijn. Dan stelt de provincie een nieuwe systematiek vast voor het beheersen van de rode contour. Ik spreek alle fracties met een afvaardiging in de Staten aan op hun verantwoordelijkheid om de nood van de Oudewaterse woningzoekende bij de provinciale fracties over te brengen.

Boer burger
In de afgelopen weken werd een diepe kloof in de samenleving zichtbaar, die tussen boer en burger. Een proefballonnetje van een D66 Tweede Kamerlid om de halve veestapel te saneren leidde tot grote protesten. De ChristenUnie-SGP is van mening dat in de stikstofcrisis iedereen zijn deel moet bijdragen. Wat ons betreft, rijden we maximaal 100 kilometer per uur op de snelweg en kopen we boeren uit die niet verder willen of kunnen door gebrek aan opvolging. Maar rigoreus een duurzame en voor onze Oudewaterse gemeenschap belangrijke bedrijfstak halveren: nee. Wij menen ook dat onbekend onbemind maakt. Sommige mensen denken dat melk, vlees en kaas uit de fabriek komen. Dat creëert onbegrip voor de uitdagingen waar boeren zich voor gesteld weten. We willen deze kloof, die ook door Oudewater loopt overbruggen voorzitter. Daarom roepen wij de gemeenteraad en het college op zich uit te spreken voor de Oudewaterse boer en dienen wij samen met het CDA motie in om de onbekendheid met het boerenbedrijf te bestrijden.

Financiën
Dan de kloof in de gemeentefinanciën. Ik interpreteer het zo: de Rijksoverheid levert geen boter bij de vis. Meer verantwoordelijkheden, met minder budget. In de jeugdzorg natuurlijk. Maar het kabinet maakt haar ambities niet waar en wij gaan mee de trap af. Daarnaast krijgen wij ‘gedwongen’ meer betaald, wat een forse wissel op onze cijfers en ambities legt. De ChristenUnie-SGP deelt de lijn van het college dat de voorzieningen in Oudewater gespaard moeten worden. Dat betekent dat wij als gemeenschap de schouders er meer onder moeten zetten. Versta ons niet verkeerd vz, deze OZB-verhoging doet ons pijn, maar lijkt ons gerechtvaardigd. Het liefst zien we dat het Rijk doet wat beloofd en zich een betrouwbare overheidslaag toont door voldoende middelen te leveren aan de gemeenten.

Groen en grijs
Er ligt nog een andere kloof door onze samenleving, tussen die van klimaatdrammers en klimaatontkenners. De ChristenUnie-SGP is voorstander van een nuchtere aanpak van het klimaatprobleem. Wij weten dat wij deze wereld niet kunnen redden. Maar wij weten ook dat wij deze wereld niet mogen uitputten. Onze ecologische voetafdruk is veel te groot. Wij leven op kosten van Afrika, Azië en toekomstige generaties. Dat moet en mag niet kunnenMinder vliegen, meer duurzame energie. Het college moet echt werk gaan maken van meer zonnepanelen op (schuur)daken bijvoorbeeld. Ambities! Daar moet, bijvoorbeeld bij ontwikkeling van het zwembad en de Klepper ook op gelet worden! Maar de Oudewaterse gemeenschap moet wel betrokken worden, ook bij de voordelen van de energietransitie, zoals winst uit lokaal opgewekte energie. Volgende week zullen we hierover verder spreken, maar we moeten gewoon aan de slag voorzitter.

Rijk en arm
Een andere kloof is die van de armoede. De wethouder is daar mee bezig, zo kunnen we lezen in zijn columns in het Zenderstreeknieuws. Dat doet mij deugd. Armoede zou in een welvarend land als Nederland toch niet voor mogen komen. Dat is geen jonge gedachte, in de wet van Mozes (Deuternomium 15) staat al dat er geen armoede voor mag komen in het land Israël. Ik schrok van het aantal arme gezinnen dat we in Oudewater hebben. 350… Nu viel het mij op dat in de maatschappelijke agenda (MAG) het woord ‘armoede’ als zodanig niet voor komt. Wellicht kan het college toezeggen in 2020 deze term op te nemen in de paragraaf ‘Werk en inkomen’ in de MAG om hier gestructureerd mee aan de slag te gaan.

Bestuurscultuur
Er lopen ook kloven door deze raadszaal voorzitter. Het wil er hier nogal eens verhit aan toe gaan. Soms gaan we zelfs te ver. Ik steek daarbij ook een hand in eigen boezem en geef toe dat ik soms te geprikkeld of emotioneel heb gereageerd. Laten we zeggen dat het de wilde haren van mijn jonkheid is. Maar zullen we elkaar wat proberen te sparen in het komende jaar? Elk van de partijen hier heeft eigen politieke ideeën en verschillen. Dat mag. Maar moeten we dreigen met moties van wantrouwen? Onze ambtenaren beschuldigen van misdrijven? Op elkaar chagerijnen? Zullen we ons voornemen ons wat meer met het belang van Oudewater bezig te houden dan met politieke punten scoren? Ik ga graag het gesprek aan in tweede termijn.

Burgemeester
Ik kom tot een afronding voorzitter. En dan richt ik mij op deze plaats nog even tot u. Als er namelijk iemand was die de kloven tussen de verschillende groepen in onze samenleving kon overbruggen, dan was u het wel. Oud of jong, op het voetbalveld, de geschiedkundige vereniging, concert hier of daar, overal was u te vinden. Daar dankt mijn fractie u hartelijk voor. Met pijn in ons hart laten we u gaan. Morgen zullen we daar nog nader bij stil staan, maar vanaf deze plek wens ik u alvast van harte succes en Gods zegen toe in Gouda.

Afsluiting
Voorzitter, er liep nog een kloof door deze wereld. De kloof tussen God en mens. Maar met kerst gaan we opnieuw herdenken dat Jezus naar deze aarde kwam om deze kloof te overbruggen. Ik wens het college bij het uitvoeren van deze begroting van harte de zegen van die kloven-overbruggende God toe.

Ik dank u wel.

 

« Terug