Verkiezingsprogramma

Verfrissend en Betrouwbaar

1. De ChristenUnie-SGP in Oudewater

Oudewater is een prachtige stad om in te wonen. Al meer dan 750 jaar zetten Oudewaternaren zich in om van hun stad een betere plaats te maken. Ook in 2018. Een rijk verenigingsleven, goede zorginstellingen, actieve kerken, de voedselbank en buurtverenigingen: allemaal getuigen ze van het DNA van Oudewater. Een bloeiende stad waar naar elkaar omgekeken wordt, waar eenieder tot zijn recht komt. Een stad om trots op te zijn.

Oudewater is ook een stad met evenveel meningen als inwoners. En een stad met een eigen gekozen bestuur, dat al deze meningen vertegenwoordigt. Een gemeentebestuur dat over haar stad vergadert en besluit. Afgelopen raadsperiode is er genoeg gebeurd binnen dit gemeentebestuur. Een college is gevallen, een nieuw college nam haar plaats in. Eén van de partijen werd aan de kant geschoven. Op harde wijze werden beschuldigingen geuit, al dan niet terecht. Het taalgebruik is soms niet van de lucht. Is dit het gemeentebestuur dat onze prachtige stad verdient?

De ChristenUnie-SGP Oudewater staat een andere manier van politiek bedrijven voor. Politiek, waarbij ruimte is voor verschillen, maar waar men elkaars meningen respecteert. Waar men het soms niet eens met elkaar is, maar waarbij men elkaar wel juist behandelt. Dat is integere politiek. Dat kan Oudewater wel gebruiken.

De ChristenUnie-SGP Oudewater staat voor christelijke politiek. Met de Bijbel als haar grondslag. Die grondslag is nog altijd actueel. Gods geboden zijn goed voor onze stad. Dat is wel gebleken in de afgelopen eeuwen. Daarom streeft de ChristenUnie-SGP Oudewater ook naar behoud en verwezenlijking daarvan. Zondagsrust, bescherming van het zwakkere, zorg voor de natuur en een veilige samenleving staan daarbij voorop.

‘God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk’ (Genesis 2 vers 3). Deze tekst is leidend in onze positie rondom de zondags-openstelling. Waarom zijn we voor een rustdag? Allereerst principieel: we mogen genieten van de rustdag die we van God gekregen hebben. Daarnaast sociaal: we mogen genieten van een dag met tijd voor elkaar, het gezin, de familie en onze vrienden. Ten derde economisch: een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Onderzoek van het CPB bevestigd dat zondagsopenstelling niet tot economische groei leidt. Als laatste zijn er ook maatschappelijke redenen. Voor kleine winkeliers en het winkelpersoneel betekent dit een einde van hun zondag. Ook een opening vanaf 12 uur ’s middags betekent de hele dag te moeten werken. Hun belangen zijn niet gediend bij een zondagsopenstelling.

Christelijke politiek is politiek door christenen. Maar het is geen politiek voor christenen. Het is politiek voor de hele stad, voor de hele samenleving. Iedereen mag ervan profiteren. Dienstbare politiek waar de hele stad wel bij vaart.

De ChristenUnie-SGP wil dat de komende raadsperiode weer vorm geven. Daarin wil zij zich laten leiden door Spreuken 3 vers 3 (‘Ken Hem  in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken’). Als we in het spoor van de Hemelse Vader gaan, zal Hij met ons meegaan.


Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?

 • Integere politiek
 • Christelijke politiek voor heel Oudewater
 • Bijbelse grondslag
 • Zondag als dag van rust

2.    Toekomstvisie

Dromen van de toekomst, dat doet iedereen. De ChristenUnie-SGP ook. De ChristenUnie-SGP ziet veel potentie voor Oudewater in de toekomst.

De stad Oudewater, de dorpen Hekendorp, Papekop en Snelrewaard en de buurten Hoenkoop en Ruige Weide liggen in een prachtige omgeving. Het Groene Hart omsluit haar aan alle kanten. Het unieke polderlandschap mogen we koesteren. Het landschap is bij uitstek geschikt om te ontspannen en te sporten. Fietsen, skeeleren of wandelen, het kan er perfect! Agrariërs kunnen er hun beroep goed uitoefenen. Het is er heerlijk wonen. Rust en ruimte zijn daarbij kernwoorden. Niet alleen Oudewaternaren genieten daarvan, ook de dagjesmensen en toeristen die onze omgeving bezoeken. De ChristenUnie-SGP Oudewater wil deze rust en ruimte graag behouden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we tegen een (grote) verstedelijking van dit gebied zijn. En we zorgen voor onze natuur: we handelen duurzaam. We kijken om naar onze buitengebieden en woonkernen. Bovenal willen we op goede voet staan met de inwoners van dit gebied.

De vier grote steden van ons land (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) liggen op een ideale afstand: dichtbij en goed bereikbaar voor werkgelegenheid en daagjes weg. Dat geldt ook voor andere plaatsen in onze omgeving. De ChristenUnie-SGP Oudewater wil dit graag behouden. Wij geloven in de kracht van Oudewater als zelfstandige gemeente. Uiteraard kan er samengewerkt worden, als dat voordelen heeft. Daar maken we graag gebruik van. De huidige samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Woerden volgen we dus kritisch, maar opbouwend. Zo behouden we onze eigenheid en benutten we de juiste kansen.

Oudewater is een hechte gemeenschap. Haar uitgebreide verenigingsleven met de vele activiteiten getuigt daarvan. Maar ook de trots op de stad laat dat zien. Het prachtige Oudewater met haar beschermde stadsgezicht, diverse inwoners en vele voorzieningen. Deze trots was goed te zien tijdens de vieringen van Oudewater 750 jaar stad.  De vlaggen hingen het hele jaar uit. Het bezoek van koning Willem-Alexander was de bekroning van deze feestelijkheden. Deze trots, deze verbondenheid, dit gemeenschapsleven noemen wij het DNA van Oudewater.  Het gemeentebestuur moet dit beschermen. Dit houdt in dat het verenigingsleven op een juiste wijze wordt gefaciliteerd.

De toekomst van Oudewater ziet er rooskleurig uit. Oudewater als stad die haar DNA beschermt. Het prachtige Oudewater dat zelfstandig blijft, maar als het nodig is verstandig samenwerkt. Het Oudewater dat haar omgeving en landschap koestert.  Oudewater wordt dan een stad die haar verenigingsleven behoudt, haar normen en waarden op orde heeft en het hulpbehoevende beschermt. Een stad die kleinschalig blijft, zoals ze in al die jaren is geweest.

Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?

 • Oudewater in het groen
 • Oudewater zelfstandig
 • Oudewater koestert haar DNA
 • Oudewater blijft kleinschalig

3.    Zorg

De ChristenUnie-SGP ziet om naar mensen in kwetsbare omstandigheden. De ChristenUnie-SGP pleit dan ook voor een ruimhartig zorgbeleid van de gemeente. Wij staan voor een beleid dat voorwaarden schept voor burgers om hun verantwoordelijkheid te nemen en hulp te bieden aan medemensen. De basis vormt daarbij de ondersteuning vanuit de familie, het sociale netwerk, de kerk, verenigingen, het onderwijs en andere maatschappelijke verbanden. Tegelijkertijd moet de gemeente ook klaar staan voor mensen die er zelf niet meer uitkomen.

Een goed gezin is het halve werk! In gezinnen wordt, als het goed is, een stevige basis gelegd voor een goed functioneren in de maatschappij. Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor het opvoeden van hun kinderen. Maar ook een betrokken sociale omgeving speelt hierin een belangrijke rol. Toch kan het voorkomen dat extra ondersteuning gewenst of nodig is.  De afgelopen jaren zijn veel zorgtaken door de Rijksoverheid overgeheveld naar de gemeente. Zo ook de jeugdzorg. Deze decentralisaties zijn gepaard gegaan met een forse bezuiniging. De ChristenUnie-SGP staat voor een mensgericht aanpak! De continuïteit van de jeugdzorg moet gewaarborgd blijven en het aanbod moet vernieuwd en verbeterd worden. De ChristenUnie-SGP ziet erop toe dat er binnen het pallet van aanbieders ook ruimte is voor identiteitsgebonden jeugdzorg. Binnen de zorg moet er sprake zijn van een samenhangende en integrale visie op het voorkomen van problemen en het begeleiden van kinderen en jongeren.

Het beleid van de gemeente moet erop gericht zijn om ouderen zolang mogelijk, met steun van familie, kerk en samenleving, zelfstandig te laten wonen. Ouderen zijn het beste op hun plek in een eigen en vertrouwde omgeving. Thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering, maar ook voorlichting over voeding, beweging en veiligheid zijn diensten die de gemeente moet stimuleren. Mogelijkheden tot huisvesting van meer generatie-gezinnen en het bouwen van seniorenwoningen verdienen de aandacht.

De ChristenUnie-SGP vindt het een goede zaak dat bejaardentehuizen zich in toenemende mate ontwikkelen tot zorgcentra voor ouderen. De ChristenUnie-SGP zal de ontwikkeling van zorgcentra in Oudewater daar waar nodig ondersteunen. Optimale zorg in Oudewater is essentieel om te voorkomen dat de dienstverlening in onze stad verder afkalft en ouderen uit Oudewater vertrekken omdat er te weinig voorzieningen zijn. De leeftijdsgroep van 80+’ers zonder zorgindicatie verdient daarbij aandacht. De te vernieuwen Schuylenburcht moet voor deze mensen in hun behoeften gaan voorzien.  

De ChristenUnie-SGP koestert de vele mantelzorgers die Oudewater rijk is. Zonder hun belangeloze inzet zou de professionele zorg in Oudewater binnen korte tijd vastlopen. Zij verdienen daarom veel waardering en steun. De ChristenUnie-SGP geeft dit invulling door mantelzorgers en vrijwilligers die veel professionele zorgtaken op zich nemen, de mogelijkheid geven om ondersteuning in het huishouden aan te vragen bij de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers, als de zorgtaken hen even te veel worden, terug kunnen vallen op vrijwillige of professionele respijtzorg. Hierdoor kunnen zij hun waardevolle zorgtaken langer volhouden.

Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?

 • De zorgvrager staat centraal
 • Investeren in samenwerking met kerken, hulporganisaties en vrijwilligers
 • Blijvende aandacht voor senioren en hulpbehoevenden
 • Speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers

4.    Duurzaamheid

De ChristenUnie-SGP Oudewater is doordrongen van het feit dat wij deze aarde slechts in bruikleen hebben. Al het leven is een waardevolle gift van God. Ook de natuur. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Dat wordt ook wel rentmeesterschap genoemd. Goed zorgen voor onze omgeving en de natuur, daar wordt iedereen beter van. Een schonere lucht, een beter klimaat en een gezonde economie. Zo zorgen we goed voor de schepping en behouden we onze stad voor onze kinderen.

De ChristenUnie-SGP zal zich in Oudewater dan ook inzetten om de ons omringende natuur zo goed mogelijk te beschermen. Ons unieke maar ook kwetsbare polderlandschap koesteren we. We bouwen het niet vol. Ook op ons binnenstedelijk groen zijn we zuinig. Wijken als Brede Dijk en Noort Syde I kennen al weinig groen. Dit dringen we niet verder terug. Nieuwbouw gaat niet tegen elke prijs.

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente is op dit moment ad-hoc. De gemeente moet daarom een integrale duurzaamheidsvisie opstellen, waarin duidelijke duurzaamheids-doelstellingen staan. Met het klimaatakkoord van Parijs in ons achterhoofd betekent dit – op termijn – een volledig energie-neutrale gemeente. Dit vraagt een grote omwenteling van onze gemeente. Met het aanboren van nieuwe energiebronnen moet er immers ook een omwenteling in het denken over duurzaamheid komen. Bewustwording van ons energiegebruik is van groot belang. Om dit te bereiken is samenwerking met de inwoners en belangenorganisaties nodig. Deze verdienen de steun van de gemeente. Groene initiatieven worden daarbij positief tegemoet getreden.

In Oudewater verwezenlijken we een beter milieu door de regelgeving rondom de verduurzaming van woningen te vereenvoudigen. De gemeente moet klaarstaan voor burgers die milieubewust willen wonen. De aanleg van zonnepanelen of het energieneutraal maken van een woning moet zonder veel regelgeving en voorwaarden gerealiseerd kunnen worden.

Duurzaamheid verdient niet alleen de aandacht bij verbouw van woningen; ook bij nieuwbouw is bewustzijn van onze uitstoot nodig. Bij een nog te realiseren nieuwbouwwijk, zoals Klein Hekendorp-Noord, moet energieneutraliteit voorop staan. Concepten als een gasloze wijk, waarbij de woningen zonder gasaansluiting gerealiseerd worden, of een wijk met een warmte-koude installatie verdienen daarbij nader onderzoek. Opties met betrekking tot verdergaande scheiding van het (huis)afval worden op dit moment al onderzocht. De ChristenUnie-SGP zal dit, voor zover financieel mogelijk, steunen.

Ook bij kleinschalige nieuwbouw moet er oog zijn voor het duurzaamheidsaspect. Bij nieuwbouw mogen er enkel nog huizen met een groen energielabel gebouwd kunnen worden (label A of hoger). 

De gemeente moet het autogebruik ontmoedigen. Er moet daarom sprake zijn van een goede infrastructuur voor fietsers en wandelaars. Dit geldt ook voor het historische centrum. Daar verdienen de fietser en voetganger een goede plek. Het openbaar vervoer, als vervanger van de auto, moet op orde zijn. De gemeente moet een goede standaard hiervan van de Provincie eisen.

Het aantal hybride en elektrische auto’s op de Nederlandse wegen groeit gestaag. Het elektrisch rijden gaat naar verwachting een enorme vlucht nemen de komende jaren. Oudewater mag hierin niet achterblijven. De oplaad-infrastructuur voor deze auto’s moet op orde zijn. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de ‘Rijksbijdrage laadinfrastructuur elektrische auto's’ in de vorm van een Green Deal.

De ChristenUnie-SGP wil duurzaamheid ook heel praktisch benaderen. Gemiddeld gooien we één derde van ons voedsel weg. In het voorkomen hiervan kan de gemeente kan een verbindende rol in spelen, door volkstuinders, supermarkten en particulieren enerzijds en voedselbank en maaltijdverzorging voor ouderen anderzijds te koppelen.

Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?

 • Duurzame verbouw
 • Integraal duurzaamheidsbeleid
 • Rentmeesterschap
 • Autogebruik ontmoedigen
 • Investeren in elektrisch rijden
 • Voedselverspilling tegengaan

 5.    Veiligheid

Het handhaven van de veiligheid en het bestrijden van illegale praktijken en criminaliteit is een van de kerntaken van de overheid. Volgens Romeinen 13 vers 4 moet de overheid haar burgers beschermen (‘De overheid is immers Gods dienares, u ten goede’). Ook op lokaal niveau. De gemeente moet zorg dragen voor een veilige samenleving. Daarvoor heeft de gemeente bepaalde rechten en middelen. De ChristenUnie-SGP vindt dat die rechten en middelen scherp ingezet moeten worden. Oudewater is gebaat bij orde en veiligheid.

Deze scherpe aanpak betekent bijvoorbeeld dat de openingstijden van cafés teruggedrongen worden. In ieder geval tot 2 uur ’s nachts. Op eventuele overlast die het nachtelijk cafébezoek met zich meebrengt wordt streng gehandhaafd wordt. 2 uur is 2 uur.

Het drugsgebruik in Oudewater is hoog. De ChristenUnie-SGP in Oudewater baart dit grote zorgen. Drugsgebruik kent grote risico’s voor de gezondheid en is zeer verslavingsgevoelig. Vooral het in Oudewater veelgebruikte speed (amfetamine) is hier de boosdoener. Dit is een illegale harddrug. Het gebruik van deze illegale genotsmiddelen dient krachtig te worden bestreden. Toezicht op de nachthoreca, hangplekken et cetera is hard nodig. In Oudewater is geen ruimte voor coffeeshops. Er moet een integrale aanpak komen, waarin ook de verkoop en distributie van drugs wordt meegenomen.

Eenzelfde aanpak geldt voor het alcoholgebruik. De ChristenUnie-SGP moedigt extra controles op risicodagen aan. Vrijdag- en zaterdagavonden en de avonden voor nationale feestdagen bijvoorbeeld. Het verlenen van vergunningen voor evenementen met alcoholconsumptie of op zondag moet teruggedrongen worden. Op alcoholmisbruik en dronkenschap wordt strikt gehandhaafd.

De gemeente moet alles doen wat er in haar macht ligt om haar burger te beschermen. De misdaadcijfers zijn in Oudewater gelukkig laag. Dit mag geen verslapping van de aandacht betekenen. De inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en politie moet voldoende zijn. De gemeente promoot actief burgerinitiatieven, zoals buurt- en WhatsApp-preventie.

Het afsteken van vuurwerk in de oudejaarsnacht levert ieder jaar weer een grote hoeveelheid schade op. Voor duizenden euro’s moet er aan verkeersborden en straatmeubilair vervangen worden. Om nog maar te zwijgen over de milieuschade die het afsteken van dit vuurwerk veroorzaakt. De ChristenUnie-SGP pleit voor een vuurwerkvrije binnenstad tijdens oud en nieuw. Op termijn kan het zelfs wenslijk zijn om de gehele gemeente te vrijwaren van vuurwerk. Zo wordt een rustige jaarwisseling gegarandeerd en vandalisme tegen gegaan. En een veilige werkomgeving gegarandeerd voor de hulpdiensten, zoals ambulancepersoneel, politie en brandweer.

Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?

 • Handhaving openingstijden cafés
 • Zero tolerance beleid drugsgebruik
 • Strenge controle alcoholgebruik
 • Criminaliteitsbestrijding
 • Vuurwerkvrije binnenstad

6.    Leefbaarheid

Oudewater is een prachtige stad, misschien wel de mooiste stad van Nederland. Niet alleen het DNA van Oudewater zorgt daarvoor, ook haar uitstraling. Badend in de groene polder ligt de stad in een uniek stukje Nederland. Dat mag ook binnen de stadsgrenzen te zien zijn. De ChristenUnie-SGP wil het groen dat we binnen onze kern kennen behouden. Groen behouden betekent ook groen onderhouden. Slecht onderhouden groenstroken en plantenbakken leiden tot een slordig stadsgezicht. En het heeft tot gevolg dat mensen zich zelf ook slordig gaan gedragen, bijvoorbeeld in de omgang met hun afval. Dat moet voorkomen worden. Ook moeten de parken, zoals het park Ruyghe Wey en het Broeckerpark, goed toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden.

De gemeente moet haar maaibeleid op orde hebben. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom. In het buitengebied heeft dit prioriteit. Langs de smalle wegen is een slecht onderhouden berm een gevaar voor het leven. Goed gemaaide kanten zijn daarom essentieel, het budget hiervoor moet verhoogd worden.

Ook de wegen verdienen aandacht. Onderhoudsniveau B zou zo snel mogelijk overal in Oudewater gerealiseerd moeten worden. Ook op de dijken langs de Lange Linschoten. Bij de aanpak van deze wegen dient verkeersveiligheid voorop te staan. Dit kan betekenen dat het vaarverkeer in de Lange Linschoten teruggedrongen wordt. De dijken moeten bestand zijn tegen het zware werkverkeer van de verschillende agrariërs langs de Linschoten. Deze agrariërs moeten hun vak goed kunnen uitoefenen. Veiligheid gaat in dezen boven toerisme.

Internet is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de samenleving. Werken, bellen, post en ontspanning: we gebruiken de digitale infrastructuur overal voor. Dit is een essentieel onderdeel van het leven in de 21e eeuw. De gemeente moet er zorg voor dragen dat de kwaliteit van het geleverde internet aansluit bij de hedendaagse eisen. Overal. Ook in de buitengebieden.

Het DNA van Oudewater uit zich in de vele verenigingen die Oudewater rijk is. De gemeente mag dit ondersteunen. Daar horen goede voorzieningen bij. Bijvoorbeeld voor de sportverenigingen. Het dossier met de langste voorgeschiedenis is ongetwijfeld ons zwembad. Het huidige zwembad is aan vervanging toe. De ChristenUnie-SGP vindt dat bij nieuwbouw er minimaal sprake moet zijn van een openluchtzwembad met de afmetingen voor waterpolo. Als de financiën het toelaten kan er verder gekeken worden naar extra faciliteiten. Afgelopen raadsperiode zijn de plannen opnieuw in de prullenbak terechtgekomen. De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente Oudewater dit project zelf uitvoeren. Het plan wordt dus niet in handen gegeven van projectontwikkelaars. Deze geven namelijk geen langjarige garantie dat het bad openblijft, maar gaan er wel vandoor met de winst die vrijkomt door woningbouw. De gemeente gaat een nieuw zwembad in nauw overleg met onze zwembadvrijwilligers realiseren.

De ChristenUnie-SGP is een groot voorstander van een goed volkstuincomplex. Dit grote complex willen we graag behouden en updaten naar Volkstuinen 2.0. Dan gaat het niet alleen meer over het kweken van groente en fruit, maar ook educatie aan onze (school)jeugd en het sociale karakter in hun ‘clubhuis’, inclusief een klein stadspark, wat er tegenaan ligt. Er moet zo snel mogelijk een nota Volkstuinen 2.0 komen!

De gemeente faciliteert verenigingen. Deze hebben de keuze uit een keur aan vergaderlocaties. Zowel in het bezit van de gemeente, als van particulieren, kerken et cetera. De gemeente moet beseffen dat ze hierin één van de spelers is. Dit moet ook in het accommodatiebeleid naar voren komen. De ChristenUnie-SGP staat open voor innovatieve plannen voor de invulling van de Klepper. Dit kan betekenen dat een deel van de zaalruimte afgestoten wordt, bijvoorbeeld voor woningen.

Om de vitaliteit van de binnenstad op een hoger plan te brengen, moeten we in de eerste plaats zorgen voor reuring in de binnenstad. Het Masterplan Binnenstad biedt mooie handvaten om de binnenstad aantrekkelijker te maken. De weekmarkt op woensdag vormt  een belangrijke voorziening en publiekstrekker. De ChristenUnie-SGP wil de markt daarom in de huidige gestalte handhaven. Om meer publiek naar de binnenstad te trekken, kan de bibliotheek eventueel overgeplaatst worden naar de  Klepper. Voorwaarde daarvoor is dat er een goede bestemming gevonden wordt voor de beschikbare gekomen ruimte in het Cultuurhuis.

De middenstand is een essentiële factor voor Oudewater. Met hun winkels trekken zij publiek en bedrijvigheid naar de binnenstad. Ze vervullen tevens de eerste basisbehoeften voor de inwoners. De ChristenUnie-SGP is begaan met onze middenstand. Het stadsbestuur moet zich inzetten voor deze ondernemers. Daarbij ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de burger om deze ondernemers te steunen door lokaal te kopen.

Op dit moment is er sprake van verloedering van panden in de gemeente. Gelukkig is na jaren verval de theekoepel in Papenhoef gerenoveerd en de voormalige openbare school in ere hersteld. Maar er zijn meer gebouwen die wachten op een renovatie. De gemeente moet de eigenaren van kenmerkende panden, zeker die in de binnenstad, aanspreken op de toestand waarin hun panden verkeren en aandringen op herstel.

Ook de leefbaarheid van de andere kernen binnen onze gemeente verdient aandacht. Dit houdt in dat de gemeente er alles aan doet om de school in Hekendorp te behouden. Ook zou de gemeente de mogelijkheden voor woningbouw in Hekendorp, Papekop en Snelrewaard moeten betrekken in haar gesprekken met de Provincie. Ook deze kernen hebben te kampen met de beknellende rode contour.

De gemeente moet de randvoorwaarden op orde hebben de economie en werkgelegenheid in Oudewater te bevorderen. Een uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul is daar een voorbeeld van. Ondernemers moeten kansen krijgen om hun activiteiten te ontplooien en uit te breiden.

Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?

 • Groen- en wegenbeheer op orde
 • Goed internet in de buitengebieden
 • Minimaal een openluchtzwembad van waterpoloformaat
 • Langetermijnvisie op het accommodatiebeleid

7.    Bouwbeheer

Oudewater is een stad, al meer dan 750 jaar. Maar Oudewater is geen stad van wereldformaat. Dat wil de ChristenUnie-SGP graag zo houden. Ongebreidelde stadsuitbreiding moet voorkomen worden. We beschermen wat ons lief is. Dit betekent dat de ChristenUnie-SGP voor een bewuste vorm van woningbouw is. Binnenstedelijk groen moet zoveel mogelijk behouden worden, bijvoorbeeld de kinderboerderij bij de Oranjehof. De veranderende maatschappelijke samenstelling stelt ons immers voor uitdagingen. Het aantal personen per huishouden blijft afnemen. Om de huidige samenstelling van de bevolking te behouden, moet de woningvoorraad in verhouding zijn én blijven. We zien op dit moment al een ongekende krapte op de woningmarkt, zowel voor huren als kopen. Betaalbare (gezins-) woningen zijn moeilijk te krijgen.

Starters en senioren zijn kwetsbare groepen op de woningmarkt. Starters kunnen moeilijk een hypotheek krijgen. De startershypotheek van de gemeente moet daarom behouden blijven. Ook moet deze beter onder de aandacht gebracht worden. Starters trekken voornamelijk weg naar andere gemeenten vanwege ‘push-factoren’. Ze worden uit de Oudewaterse samenleving gedrukt door een tekort aan woningen. Dat moet tegengegaan worden. Bij nieuwbouwprojecten verdient deze doelgroep de aandacht.

In Oudewater is nog beperkte nieuwbouwruimte, vanwege de door de provincie opgelegde rode contour. De ChristenUnie-SGP ziet hier de waarde van in, maar is van mening dat deze te strak rond Oudewater ligt. Het Groene Hart verdient bescherming, maar niet tegen de prijs van een Oudewater zonder jongeren. Zij horen erbij. Nieuwbouwruimte is dus nodig. Ook moeten  creatieve vormen van woningbouw, zoals TinyHouses of mantelzorgwoningen, welwillend benaderd worden door de gemeente. 

Om het gemeenschapsgevoel in Oudewater te behouden, staat de ChristenUnie-SGP een juiste mix van woningen voor. De ChristenUnie-SGP Oudewater ziet graag een mix van woningen uit de hoge en lage prijsklasse. Seniorenwoningen, eengezinswoningen en starterswoningen zouden gemengd in een wijk aanwezig moeten zijn. Zo blijft de samenleving als geheel verweven.

Bijvoorbeeld in Klein Hekendorp-Noord. Deze mogelijke nieuwbouwwijk moet een afspiegeling krijgen die zojuist genoemd is. Een mooie mix van alle lagen van de bevolking. Daarbij moet ook de duurzaamheid in het oog gehouden worden. De ChristenUnie-SGP ziet graag een gasloze nieuwbouw. Nieuwbouw die klaar is voor de toekomst. Andere groene innovaties zoals stadsverwarming, warmtepompen en zonnepanelen moeten hier ook in meegenomen worden. Klein Hekendorp-Noord moet de groenste wijk van Oudewater worden.

De potentiële bouwlocatie op de Westerwal ligt al jaren braak. Een wond in het prachtige stadshart van Oudewater. Voor de ChristenUnie-SGP heeft het nu lang genoeg geduurd. Zo snel mogelijk moet hier gebouwd gaan worden. Mocht woningbouw niet kunnen in verband met de milieueisen van de naastgelegen bedrijven, dan is een stadspark ook een optie. Ook een parkeerplaats op deze locatie, om de parkeerdruk in het centrum te verminderen, behoort tot de mogelijkheden. In beide gevallen moet uitgezocht worden of het mogelijk is de Noorderkerkstraat via een voetgangersbrug te verbinden met de Westerwal.

Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?

 • Woningvoorraad op peil
 • Blijvende aandacht voor behoud jongeren en starters
 • Klein Hekendorp Noord: gasvrije wijk
 • Westerwal: woningbouw, stadspark of parkeerplaats 

8.    Financiën en bestuur

‘Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen’. Dat is nog altijd waar. De gemeente moet haar financiën op orde hebben. Dit betekent dat er geen tekorten op de jaarrekening gepresenteerd worden. Dat dit afgelopen raadsperiode voor het eerst sinds jaren voorgekomen is, is beschamend! Een negatief resultaat mag vanzelfsprekend nooit voorkomen.

Hetzelfde geldt voor de begrotingen. Die moeten sluitend zijn. Zonder dat een verhoging van de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen nodig is. Ook moet in tijden van economische vooruitgang niet teveel wordt uitgegeven. De reserves en voorzieningen moeten dekkend zijn. Zo kan in tijden van economische achteruitgang het voorzieningenniveau gewaarborgd blijven. De informatievoorziening voor de begroting van het volgende jaar dient  tijdig en accuraat te zijn. Verrassingen in de begroting moeten voorkomen worden.

De Oudewaternaar mag niet de prijs betalen van wanbeleid van de gemeente. De gemeente heeft ieder jaar een bepaald budget, daar doen we het mee. Voor een grote uitgave kan met reserveringen gespaard worden. De onroerend zaak belasting (OZB) wordt dus niet verhoogd door het stadsbestuur. Wel mag de inflatie gecorrigeerd worden.

Uitgaven voor de jeugdzorg, WMO, GGD et cetera worden grotendeels betaald uit de bijdrage van de Rijksoverheid. Omdat zorg over mensen gaat, en diep kan ingrijpen in een mensenleven, hebben extra uitgaven op dit terrein voorrang. Goede, betrouwbare en goed uitgevoerde zorgverlening heeft de volle aandacht van de ChristenUnie-SGP en de gemeente.

De gemeentelijke organisatie hoort op orde te zijn. De ambtelijke samenwerking met Woerden kent voor- en nadelen. De samenwerking levert schaalvoordelen op voor de ambtelijke organisatie. Daar zijn we eerlijk over. Deze voordelen moeten wel meetbaar zijn, zodat de werkelijke effectiviteit aantoonbaar aan de bewoners van Oudewater uitgelegd worden. Maar Oudewater verdient een zelfstandig bestuur. Een eigen wil over haar eigen stad. Beperkte samenwerking in de vorm van partnerschap heeft onze voorkeur.  

De gemeente moet er alles aan doen om dicht bij de burger te staan. In contact met de gemeente moet het belang van de Oudewaternaar voorop staan. De transparantie van de gemeenteraad is punt van aandacht. De onafhankelijke berichtgeving in de media is een belangrijk onderdeel daarvan. Een goed functionerende democratie kan daar niet zonder. De gemeente moet hier alert op zijn.

Het gedrag van raadsleden op de verscheidene social media mag niet aanstootgevend zijn. Reageren op gebeurtenissen in de samenleving is goed, maar binnen bepaalde kaders. Raadsleden moeten zich bewust zijn van hun taalgebruik en handelen.

Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?

 • Geen tekorten op jaarrekeningen
 • Geen tekorten op de begroting
 • Geen stijging van de OZB, anders dan inflatiecorrectie
 • Behoud van kwaliteit in de zorg