ChristenUnie-SGP geeft steun aan ambitieus Waterplan

beelden in water bij stadskantoor.jpegzaterdag 13 juli 2019 10:49

In de toekomst zal het vaker en intensiever gaan regenen. Het riool moet daarop worden aangepast. Zo voorkomen we dat straten en huizen onder water staan en dat overstortingen op het oppervlaktewater nodig zijn. Daarom worden voortaan 2 leidingen in de grond gelegd: een voor het afvalwater, en een voor het hemelwater. Het hemelwater kan zonder problemen op het oppervlaktewater geloosd worden, terwijl het afvalwater naar de rioolzuiveringsinstallatie gaat.

Door deze twee stromen te splitsen, hoeft er minder water weggepompt te worden: dat levert energiewinst op in het buitengebied, waar er elektrische pompen gebruikt worden. Daarnaast zal er nauwelijks meer overgestort worden, omdat het regenwater via een apart stelsel afgevoerd wordt. Dat is positief voor boeren, die niet meer hoeven te vrezen voor verontreinigde sloten waar hun vee uit drinkt. Aan de sla dus!

De rioolheffing zal wel gaan stijgen. Maar voor droge voeten mogen we wat over hebben. Ons huidige systeem is ook vrij (eigenlijk: te) goedkoop. Het college stelde voor de stijging in 3 jaar met 18% te laten verlopen. Dat was teveel voor de ChristenUnie-SGP. Wij stelden in een amendement voor om in 6 jaar te stijgen naar het benodigde bedrag. Zo worden de lasten beter verspreid. Lees hieronder de gehele bijdrage van Vincent Bos.

Waterplan
Vz, ik begin met een compliment voor ons ligt een mooi plan met een heldere visie. In het forum gaf ik ook al aan dat de beoogde effecten zoals genoemd in het raadsvoorstel duidelijk en meetbaar zijn. Ik ben benieuwd naar de resultaten.

Mag ik het plan zo samenvatten voorzitter: het afvoeren van ons afvalwater doen we gewoon goed, en door het afkoppelen van het hemelwater valt daar veel milieu- en duurzaamheidswinst mee te behalen?

De ChristenUnie-SGP onderschrijft de ambities die dit voorstel ons geeft. Het plan maakt ons rioolstelsel klimaatbestendig en duurzamer.

Klimaatbestendig
Deze klimaatbestendigheid zien we vooral terug in de omgang met extreme neerslag. Dat is nodig, zo bleek vorig jaar al. Mijn vraag aan de wethouder is of de knelpunten in onze riolering als eerste worden aangepakt? Dan denk ik in het bijzonder aan de  wijk brede dijk  (rond de Wulverhorst) en de Lange Burchwal. Welke vaart zet het college daarachter?

Hoe groot de klimaatopgave wat betreft adaptatie is, drong pas echt tot me door bij het bestuderen van het Waterplan. Er wordt namelijk gesproken over het aansluiten bij de landelijke doelstelling om 60 mm neerslag/uur te kunnen afvoeren. Terwijl 30 mm/uur al fikse problemen veroorzaakte. We kunnen in 2050 dus dubbel zoveel water aan.

Ik waardeer de inspanningen van het college om inwoners te bewegen tot gedragsverandering zeer. Mooi dat het college daar ook middelen voor beschikbaar stelt. Gaat het college zelf ook aan de slag met ‘groene daken’ en tegelvrij in haar eigen vastgoed? Een mooie ontwikkeling is een groen dak voor bushokjes, wil het college daarover in gesprek met de provincie? In Utrecht en Breda is daar al sprake van, kan dat ook in Oudewater? Graag een toezegging van de wethouder.

Klimaatbestendigheid gaat niet alleen over wateroverlast, maar ook over watertekort. En daar lees ik betrekkelijk weinig over in het plan. Zijn tekorten niet te voorzien, of heeft de gemeente daar geen veranwoordelijkheden in?

Daarnaast: hitte. Wat doet het college aan het tegengaan van hittestress? Dat is zeer zeker ook een onderdeel van klimaatadaptatie? Hitte komt niet voor in dit Waterplan, waar kunnen we vragen over hitte wel stellen?

Duurzaamheid
Met het afkoppelen van het hemelwater van het afvalwater is al veel inspanning te winnen. Als het water niet in je riool komt, hoef je het ook niet weg te pompen. Als je de pomp dan vervangt door een zuiniger exemplaar, is dat helemaal winst. Dat is een mooi besparingsmiddel. In de pargrafen hemelwater en grondwater wordt over duurzaamheid niet gesproken. Is op deze thema’s geen winst te halen?

Kosten
Het houden van droge voeten mag wat kosten voorzitter. We hebben een keuze of we de rioolheffing snel verhogen, en daardoor €150 per jaar duurder uit zijn, of een minder snelle stijging van de rioolheffing en €180 per jaar duurder uit zijn. In lengte van jaren. Dat is niet niks voorzitter.

Om het voor mijzelf duidelijk te maken heb ik er even een grafiek van gemaakt. Dat brengt mij tot de vraag, waarom is er geen stijging tussen 5% en 18% berekend. Is een stijging van bv. 10 of 12% nu echt onmogelijk? Ik hoor het graag.

Tegelijk kunnen inwoners subsidies krijgen en profiteren door hun tuin, hemelwaterafvoer, en hopelijk hun leven, anders in te richten.

Ik rond af voorzitter. De richting van dit voorstel is volgens de ChristenUnie-SGP de juiste. Wij zien uit naar maatregelen, zeker op locaties waar de situatie penibel is. Ik noemde al de Lange Burchwal en de Brede Dijk. Wel hebben wij nog twijfels over de abrupte stijging. Ik hoor graag het antwoord van de wethouder.

Dank.

 

AMENDEMENT

Ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om beslissing 5 als volgt te wijzigen:

5. De rioolheffing in de jaren 2020-2024 met 10% te laten stijgen en in het jaar 2025 met 3% te laten stijgen, excl. Inflatiecorrectie

« Terug